38 (067) 818-82-11
Замовити дзвінок!
Рос Укр
38 (067) 818-82-11
Замовити дзвінок!
Рус Укр
38 (067) 818-82-11
Замовити дзвінок!

Договір-оферти

Договір-оферта № NW-003

послуг з реклами в інтернеті
 
________________________________________
Постійна адреса документа: https://site-studio.biz/ua/Informacija/Dogovir-oferti.html
Договір оферта № NW-003 від 01.01.2019
Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) ФОП Скрипченко Олександра Олександровича (надалі Виконавець) і містить всі істотні умови надання послуг (ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України).
________________________________________
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Виконавець публікує публічну оферту (далі Договір), про надання платних послуг з реклами в інтернеті.
1.2 Відповідно до п. 2 ст. 642 Цивільного Кодексу України (ЦКУ) у разі прийняття викладених нижче умов і оплати послуг юридична або фізична особа, виробляє таким чином акцепт (повне і беззастережне прийняття умов) цієї оферти і стає Клієнтом.
1.3 На підставі вищевикладеного, Клієнту слід уважно ознайомитися з текстом Договору перед здійсненням оплати. У разі незгоди з будь-яким пунктом Договору, Клієнт може відмовитися від послуг, що надаються Виконавцем.
1.4 Послуги за Договором надаються Виконавцем без будь-якої додаткової документації в тому числі актів виконаних робіт.
1.5 Здійснюючи акцепт Договору Клієнт дає повну згоду на обробку своїх персональних даних Виконавцем. 
 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1 Виконавець за завданням Замовника зобов'язується виконати послуги, зазначені в пункті 2.2 цього Договору, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити їх в терміни і в порядку, визначених цим Договором.
2.2 Послуги, пов'язані з розміщенням інформаційних матеріалів Замовника в мережі Інтернет, на Інтернет-ресурсах Виконавця та/або його партнерів, наприклад, в сервісах контекстної реклами на пошукових системах і сайтах учасниках їх партнерських рекламних мереж: Google Ads, та/або Яндекс.Директ,  YouTube, та/або в системах розміщення товарних пропозицій, та/або в інших системах, на умовах, встановлених цим Договором.
 
3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ
3.1 Розміщені Замовником рекламно-інформаційні матеріали повинні відповідати нормам та вимогам чинного законодавства України та вимогам до рекламних матеріалів використовуваних сервісів. Виконавець залишає за собою право відхилити будь-які надані Замовником рекламні матеріали, а також призупинити розміщення рекламних матеріалів у випадках, якщо їх розміщення та / або вміст, та/ або форма суперечать зазначеним вище вимогам, або не відповідають рекламній політиці Виконавця.
3.2 Замовник гарантує, що зміст і формат матеріалів не порушує і не тягне за собою порушення будь-яких прав третіх осіб і чинного законодавства України.
3.3 Замовник надає Виконавцю всю інформацію, необхідну для надання послуг в електронному вигляді. Виконавець підтверджує отримання необхідних матеріалів від Замовника і інформує його про терміни, необхідні для виконання робіт.
3.4 При виконанні Договору Замовнику представляється звіт для ознайомлення з даними статистики рекламної кампанії в електронному вигляді.
3.5 Виконавець має право з метою виконання цього Договору користуватися послугами інших осіб (фізичних і юридичних осіб) без узгодження з Замовником.
3.6 Будь-які претензії і рекламації Замовника, пов'язані з незадовільним проведенням Рекламної кампанії, приймаються Виконавцем в письмовому вигляді.
 
4. ЦІНА І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1 Розміщення рекламних матеріалів Замовника здійснюється на підставі розцінок (тарифів), встановлених системами: Google Ads, та/або Яндекс.Директ,  ін.
4.2 Вартість розміщення рекламно-інформаційних матеріалів вказуються в рахунку, що виставляється Виконавцем Замовнику. Замовник зобов'язаний своєчасно і в повному обсязі перераховувати Виконавцю кошти, згідно з рахунками, необхідні для виконання цього договору. При цьому електронні копії рахунків, спрямовані Замовнику, вважаються отриманими і такими, що підлягають оплаті протягом 3 (трьох) банківських днів. 
4.3 За послуги на ведення кампаній в системах Google Реклами (Google Ads) Виконавець, з другого місяця просування, утримує від 10 до 15 % від бюджету, який підлягає перерахуванню в систему (при бюджеті на Google до 5000грн. - 15%, від 5000грн. - 10%), але не менш ніж 500грн. Додатково сплачуються разові роботи за створення та налаштування рекламних кампаній, вартість яких розраховується індивідуально.
4.4 Оплата здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця. Днем оплати є день отримання грошових коштів Виконавцем. 
4.5 Виконавець має право не розміщувати матеріали Замовника до моменту надходження грошових коштів в повному обсязі.
4.6 Виконавець має право змінювати ціни, види і обсяги наданих Виконавцем послуг. У випадках, коли зміни мають істотне значення для виконання Виконавцем своїх зобов'язань за цим Договором, Виконавець зобов'язується попередньо повідомляти Замовника про такі зміни.
4.7 Ціни і обсяги наданих Виконавцем послуг не підлягають зміні за раніше оплаченими Замовником рахунками.
4.8 Після закінчення кожного сплаченого періоду, Виконавець надає Замовнику звіт про надані послуги на електронну пошту. Протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту надання звіту про надані послуги Замовник зобов'язаний прийняти його або письмово повідомить Виконавцю про заперечення, про надані послуги. Після закінчення зазначеного терміну звіт про надані послуги вважається прийнятим Замовником в повному обсязі без претензій.
4.9 Для додаткового аналізу і контролю відвідуваності сайту Замовник зобов'язується встановити лічильник статистики на своєму сайті. Сторони погодилися, що в спірних ситуаціях достатнім підтвердженням обсягу і вартості, наданих за цим Договором Послуг, є дані статистики Виконавця, зібрані на Інтернет-ресурсах Виконавця та / або його партнерів. Доступ до облікового запису Google Реклами (Google Ads) Замовнику не надається.
 
5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
5.1 Виконавець зобов'язується:
5.1.1 Обробляти і відповідати на запити Замовника, спрямовані з контактного e-mail.
5.1.2 Попереджати Замовника про завершення терміну надання послуг.
 5.2 Виконавець має право:
5.2.1 Повністю або частково зупинити надання Послуг у разі порушення Замовником умов цього договору, додатків до нього, а також чинного законодавства України.
5.2.2 В односторонньому порядку вносити зміни до цього договору, в тому числі, але не обмежуючись - змінювати вартість Послуг. В такому випадку оферта в новій редакції набирає чинності з моменту публікації таких змін на сайті.
5.3 Замовник зобов'язується:
5.3.1 Своєчасно вносити плату за послуги, що надаються Виконавцем.
5.3.2 При використанні ресурсів Виконавця дотримуватися норм законодавства України та міжнародного права, в тому числі щодо інформації, її передачі та захисту.
5.3.3 Не допускати поширення забороненої законом інформації за допомогою ресурсів Виконавця.
 
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
6.1 За порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.
6.2. Виконавець докладає всі розумні зусилля і заходи для забезпечення безперебійності і безпомилковості Послуг, але не дає гарантій повної безперебійності надання Послуг.
6.3 Виконавець не несе відповідальності за цим Договором:
6.3.1 за зміст інформації, даних і матеріалів Замовника.
6.3.2 за якість і працездатність каналів зв'язку, зовнішніх сервісів загального користування, в тому числі глобальної мережі Інтернет, затримок в роботі або передачі даних і інших причин.
6.3.3 за позовами третіх осіб і / або Замовника за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов'язань перед такими особами за надання послуг або продаж товарів, які частково або повністю виявляються або надаються Замовником за допомогою Послуг Виконавця.
6.3.4 за будь-які прямі / непрямі збитки та / або упущену вигоду Замовника незалежно від того, чи міг Виконавець передбачити можливість заподіяння таких збитків в конкретній ситуації чи ні;
6.3.5 за будь-яку частину робіт / послуг, необхідних для реалізації цього Договору, які виконуються Замовником без передбаченої відповідальності та / або контролю Виконавця, а також за будь-які збитки, які виникли внаслідок дії або бездіяльності, або порушення цього Договору Замовником. 
6.3.6 за будь-які недоліки в роботі корпоративного сайту Замовника, викликані причинами, які знаходяться поза його контролем (якість каналів доступу в Інтернет, якість послуг хостингу, непередбачені правилами експлуатації дії персоналу Замовника, неправомірні дії третіх осіб тощо).
6.3.7 за результат рекламної кампанії в вигляді кількості дзвінків, заявок, угод, а також позицій оголошень Замовника в пошуковій системі.
6.4 Сукупна відповідальність Виконавця щодо надання послуг з цього Договору, обмежується 20% від вартості послуг Виконавця по відповідному рахунку.
6.5 Замовник самостійно в повному обсязі несе відповідальність за відповідність змісту і форми рекламно-інформаційних матеріалів вимогам законодавства, юридичну правомірність використання логотипів, фірмових найменувань та інших об'єктів інтелектуальної власності та засобів індивідуалізації рекламних матеріалів, в т.ч. в переліку ключових слів, а так само за відсутність в матеріалів обов'язкової інформації, передбаченої законодавством України.
6.6 У разі якщо розміщення матеріалів за цим Договором стало підставою для пред'явлення до Виконавця претензій, позовів та / або розпоряджень щодо сплати штрафних санкцій з боку державних органів та / або третіх осіб, Замовник зобов'язується негайно на вимогу Виконавця надати йому всю запитувану інформацію, що стосується розміщення та змісту матеріалів, сприяти Виконавцю у врегулюванні таких претензій і позовів, а також відшкодувати всі збитки (включаючи судові витрати, витрати по сплаті штрафів), завдані Виконавцю внаслідок пред'явлення йому таких претензій, позовів, розпоряджень у зв'язку з порушенням прав третіх осіб і / або чинного законодавства в результаті виконання договору.
6.7 При призупинення Замовником ходу виконання робіт за даним Договором в односторонньому порядку Замовник зобов'язаний повідомити Виконавця відповідним повідомленням, засвідченим підписом Замовника та печаткою. Дане повідомлення вважається дійсним за наявності підпису Виконавця про факт отримання даного повідомлення. При призупинення або відмову з боку Замовника виконання робіт за даною угодою грошові кошти, отримані Виконавцем, Замовнику не повертаються.
6.8 Жодна із Сторін не може нести відповідальність за невиконання та несвоєчасне виконання своїх зобов'язань за Договором, якщо таке невиконання та несвоєчасне виконання знаходиться в причинному зв'язку з невиконанням або несвоєчасним виконанням договірних зобов'язань контрагентом.
 
7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
7.1 Даний Договір є безстроковим і вступає в силу з моменту отримання всього інформаційного матеріалу і забезпечення Замовником умов для виконання даного договору.
 
8. ДОДАТКОВІ УМОВИ
8.1 Виконавець може змінювати умови Договору шляхом створення нових редакцій, але ці зміни не впливають на обсяг і вартість вже наданих послуг.
8.2 У разі необхідності для поліпшення ефективності рекламних кампаній Замовник дозволяє Виконавцю вносити доповнення і зміни на сайт. Обсяг, вартість і терміни таких робіт розраховуються додатково.
 
9. ФОРС МАЖОР
9.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, які виникли після укладення цього Договору, або якщо невиконання зобов'язань Сторонами за цим Договором стало наслідком подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли ні передбачити , ні запобігти розумними заходами.
9.2 До обставин непереборної сили відносяться події, на які Сторона не може впливати і за виникнення яких вона не несе відповідальності, як то: війна, повстання, страйк, землетрус, повінь, пожежа, суворі погодні умови або подібні явища, урядові постанови, розпорядження ( укази) державних органів, закони та інші нормативні акти компетентних органів, прийняті після підписання цього Договору і які роблять неможливим виконання зобов'язань, встановлених цим Договором, а також дії державних або муніципальних органів та їх представників, що перешкоджають виконанню умов Договору, та інші непередбачені обставини, в тому числі неполадки міської електромережі, але не обмежуючись зазначеним.
9.3 У разі виникнення обставин непереборної сили термін виконання зобов'язань за цим Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини і їх наслідки. Якщо дія обставин непереборної сили триває більше трьох місяців, то цей договір вважається розірваним.
 

 
Акцептом даної Оферти Замовник підтверджує, що він ознайомлений зі змістом:
 
 
________________________________________
РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
 Скрипченко О.О.
ІПН № 2960103518
свідоцтво № 508859
від 31.01.2007г.
Адреса офісу: м. Київ, 03164
Пр-т Академіка Палладіна 34, офіс 421
Реквізити для оплати:
ПАТ «ПРИВАТБАНК»
МФО 320649
р / р № 26008052616812
 

 

Або залиште заявку
(цілодобово, 7 днів на тиждень)
ПОРТФОЛІО ПРОЕКТІВ
НАШІ КЛІЕНТИ